Общи условия

За използване на продукти и услуги на МогаДаЧета.БГ

Моля прочетете внимателно тези Общи условия, преди да се регистрирате, закупите продукт или използвате услуги, предоставяни от сайта МогаДаЧета.БГ

Сайта МогаДаЧета.БГ е собственост на ХЕКСТЕП ЕООД, ЕИК: 204798626, със седалище и адрес на управление: България, гр. Ветрен, Област Пазарджик, ПК 4480, ул. „5-та“ 5, за краткост наричан Доставчик.
Вашият достъп до продуктите и услугите, предоставяни от Доставчика, се осъществява след вашето съгласие с настоящите Общи условия и се определя и ограничава от тях. Тези Общи условия представляват правен договор между ХЕКСТЕП ЕООД и всички регистрирани и нерегистрирани потребители, за краткост наричани Клиенти, които използват или получават продуктите и услугите, предоставяни от Доставчика.

С натискането на бутона “Регистриране” или “Поръчка”, или всяка друга форма на закупуване, инсталиране или употреба на продукти и услуги, предоставяни от Доставчика, Клиентът се съгласява да бъде обвързан от настоящите Общи условия и да спазва всички техни клаузи. Ако Клиентът не е съгласен с някоя от изброените по-долу клаузи, не може да се регистрира и не може да получи достъп до Книжните издания, Софтуера и Съдържанието на Доставчика.

За малолетни лица, действията по приемане на общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име и от техните законни представители, а за непълнолетните, със съгласието на законните им представители.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи Условия („Общи Условия“) представляват правен договор между Вас („Вас“, „Ви“, или “Клиент“) и ХЕКСТЕП ЕООД, ЕИК: 204798626, със седалище и адрес на управление: България, гр. Ветрен, Област Пазарджик, ПК 4480, ул. „5-та“ 5 („МогаДаЧета.БГ“ или „Доставчик“)

Чл. 1. – Определения

Използваните термини в Общите условия имат следните значения:

(1) “Платформа” е образователна информационна система, включваща Софтуер и Съдържание – уроци, упражнения, учебни игри и други материали, собственост на МогаДаЧета.БГ.  Съдържанието и организацията на Платформата подлежат на промяна и се определят от МогаДаЧета.БГ.

(2) „Софтуер“ е цялата или която и да е част от софтуерна технология (състояща се от софтуер, програмни интерфейси и Съдържание, без значение дали технически представляват софтуерен код), собственост на Доставчика, и предоставена за ползване на Клиента по силата на настоящите Общи Условия, независимо от начина, средството или формата на предоставяне (включително архивни копия, надграждания и поправки), последващо инсталиране или употреба. Връзката между “Софтуера”, предоставен на Клиента, и обслужващите системи на Доставчика се осъществява посредством достъп до интернет, осигуряването на който е задължение изцяло на Клиента. Понятието „Софтуер“ не включва Софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

(3) „Съдържание“ представляват всички данни, текст, видео и видеозаписи, звук и звукозаписи, фотография, графика, статии и съобщения, или друга материална или цифрова информация, представляващи част от сайта МогаДаЧета.БГ и включени в софтуер, продукти и услуги, предоставяни от Доставчика.

(4) “Книжни издания” са всички издания на хартиен носител, които са разработени и издадени от Доставчика, или негов партньор, регистрирани със съответния ISBN код, и предлагани за продажба от Доставчика.

(5) „Услуга/и“ на Доставчика включват:

 1. възможност за създаване и управление на потребителски профили посредством регистрация;
  получаване на достъп до предоставяните посредством софтуер или през уеб браузър информационни ресурси и данни на Доставчика, след регистрация и заплащане на дължимото възнаграждение от страна на Клиента;
 2. възможност за ползване на платени или безплатни услуги, предоставяни от Доставчика;
 3. възможност за ползване на техническо обслужване или помощ, във връзка с използваните платени услуги, предоставяни от Доставчика;
 4. възможност за участие чрез коментари на сайта на Доставчика;
 5. получаване на E-mail бюлетини.

(6) „Пакет“ означава група от продукти и/или услуги, която се предлага от Доставчика и включва отделни компоненти от Съдържанието, Софтуера, Книжните издания.

(7) „Партньор“ е всяко физическо или юридическо лице, с което Доставчика се намира в договорни отношения, във връзка с разработката и разпространението на предлаганите продукти и услуги.

Член 2 – Права и Интелектуална собственост

(1) Софтуерът и Съдържанието са обекти, подлежащи на лицензионно споразумение, а не на продажба. Получаването на разрешение за използване на Софтуера и Съдържанието на Платформата, е следствие и  зависи от заплащането на определено от Доставчика възнаграждение.

(2) Доставчика е носител на всички права върху Платформата, Софтуера, Съдържанието, Книжните издания и всички техни копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна. Същите представляват интелектуална собственост на Доставчика.

(3) Клиентът се съгласява да използва адекватни средства, за да защити интелектуалната собственост на Доставчика от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. Доставчикът запазва всички права, които не са предоставени изрично по силата на настоящите Общи Условия, включително правото да променя и усъвършенства Платформата, Софтуера, Съдържанието и Книжните издания.

(4) Доставчикът не предоставя на Клиента преки или косвени права върху интелектуална собственост, търговски марки, патенти и информация, която е търговска тайна на Доставчика, негови партньори или лицензионни доставчици.

(5) Съгласно настоящите Общи Условия, Доставчикът предоставя на Клиента лично, неизключително, ограничено и непрехвърлимо, право на използване на части от Платформата, Софтуера и Съдържанието, представляващи включените уроци, учебни упражнения, учебни игри или други материали за обучение, като разрешава на Клиента да осъществява разрешената употреба съгласно настоящите Общи Условия.

(6) Предоставеното право се изразява в право на Клиента да използва Платформата, Софтуера и Съдържанието само за лична употреба, като спазва ограниченията, определени от Обхвата на употребата съгласно чл. 4 от настоящите Общи Условия. Цялата информация за контролиран достъп (ключове, пароли и други), осигурена от Доставчика, представлява конфиденциална информация. За нейното опазване носи отговорност изцяло Клиентът.

(7) Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста, графиките, снимките, аудио и видео материалите, софтуера и запазените знаци са собственост на Доставчика, неговите доставчици или на партньорите му и са защитени от международните закони за защита на авторските права. Никой няма право да ги използва без писменото съгласие на Доставчика.

(8) Освен ако изрично не е договорено друго, Доставчикът получава и е носител на пълните и изключителни права да използва, публикува и разпространява Съдържание, продукти или услуги, създадени в следствие на предложение или идея на Клиента, или в следствие на условията на чл.9 ал.1, но реализирани от Доставчика или негови Партньори.

(9) Доставчикът има право да публикува лични снимки на Клиентите си, или техни мнения, само след изричното съгласие на конкретния Клиент. За съгласие ще се счита и публикуването на снимката или мнението в сайта или в официалната ни Фейсбук страница от самия потребител.

Член 3 – Регистрация

(1) Клиентът има право да се регистрира в Платформата. Регистрацията в Платформата е условие за ползване на Съдържанието на Платформата

(2) Всеки регистриран профил може да се ползва само от един Клиент. В случай, че Доставчикът установи ползване на един регистриран профил от повече от един Клиент, Доставчикът има право да блокира профила и да изтрие цялата натрупана информация, без да дължи обезщетение на Клиента за оставащия период на предплатените от него услуги. Пряката и пълната отговорност за ползването на профила се носи от Клиента, според клаузите на настоящите Общи Условия.

(3) Клиентът има право безплатно да регистрира повече от един профил, ако тези профили са регистрирани от различни имейл адреси и ако всеки профил заплаща предоставяните от Доставчика Услуги и продукти отделно от другите. В тези случаи, Клиентът няма право да прехвърля ползването на предплатена услуга от един към друг профил.

(4) При регистрация Клиентът попълва регистрационната форма, посочена в Платформата, която е част от настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да предостави на Доставчика следната лична информация, необходима за осъществяването на услугата: Лични имена, Имейл (Е-Mail), Парола, Мобилен телефон (на родителя). Непълнолетните ученици декларират съгласието на своите родители или попечители с Общите Условия.  Регистрацията на учениците под 14-годишна възраст, се извършва от родителите или настойниците им, като последните се съгласяват с Общите Условия.

(5) Настоящите Общи Условия се считат за приети и подписани с акта на регистрация в Платформата.

(6) След като се регистрира и подпише настоящите Общи Условия, Клиентът получава право да:

 1. Ползва предоставеното за свободен достъп Съдържание за свои лични нужди и/или за информиране на други лица, посредством споделяне/цитиране на част от Съдържанието със съответния линк към източника или изрично и точно посочване в началото и/или края на споделената / цитираната част.
 2. Закупува и ползва за лични нужди предложените от Доставчика Съдържание, Услуги и Книжни издания  срещу обявеното от Доставчика съответно Възнаграждение.
 3. При нужда или проблем, да влиза в личен контакт  с Доставчика посредством посочения имейл адрес, за да получи съответните разяснения или съдействие. Размерът и съдържанието на последните се определят изцяло от Доставчика и не включват под никаква форма или причина разяснения и/или съдействие извън обсега на Платформата.
 4. Да оставя коментари на полетата, предоставени за тази цел от Доставчика.
 5. Клиентът няма право да възпроизвежда, размножава и разпространява възпроизведена от него част от Съдържанието на Платформата по никакъв начин и по никаква причина.
 6. Клиент, който желае да участва при разпространението на Съдържанието на Платформата, по адекватни за него начини, и с адекватни на Съдържанието мотиви, следва да влезе в личен контакт с Доставчика, с цел сключване на Договор за партньорски отношения.

Член 4 -Възнаграждение

(1) Всеки регистриран Клиент получава право да закупи Книжни издания, абонаменти, пакетни предложения, както и други продукти и услуги, предоставяни от Доставчика, чрез поръчка в интернет магазина на Доставчика.

(2) Размерът на възнаграждението и начините за неговото изплащане са описани в интернет магазина на Доставчика. Последните подлежат на промяна от Доставчика по всяко време и по еднолична преценка на Доставчика.

(3) След като потвърждението за изплатено на дължимо възнаграждение е получено и  обработено от Доставчика, Клиентът получава съобщение на предоставения от него при регистрацията имейл. Сроковете, посочени в Абонаментния пакет, започват да текат от момента в който Доставчикът е изпратил на Клиента съответното съобщение.

(4) С подписването на настоящите общи Условия, Клиентът декларира, че е дал изричното си предварително съгласие, че след като е заплатил избраното от него възнаграждение за абонамент за достъп до платените услуги на Доставчика и е получил и осъществил достъп до заплатените от него Услуги, изпълнението на сключения договор между него и Доставчика започва преди изтичане на 14-дневния срок по чл. 50 от ЗЗП.

(5) С подписването на настоящите общи Условия, Клиентът гарантира, че след като е заплатил избраното от него възнаграждение за абонамент за достъп до платените услуги на Доставчика и е получил и осъществил достъп до заплатените от него Услуги, Клиентът по никаква причина и при никакви  обстоятелства, няма право да се откаже от тяхното ползване за целия или за част от обявения срок, и няма право да претендира за възстановяване на цялото или части от платеното от него възнаграждение.

(6) Независимо от условията на чл.4, ал.4, Клиента и Доставчика се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Клиента от заплатените от него услуги преди изтичане на срока на ползването им, заплатеното от него възнаграждение се задържа от Доставчика и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящото споразумение (Общи Условия).

(7) С приемането на настоящите Общи Условия, Клиентът се съгласява, че при констатирано от Доставчика нарушение на Общите Условия от страна на Клиента (умишлено, поради незнание или поради проявена от него небрежност), и след предприемане на съответните мерки от страна на Доставчика, посочени в настоящите Общи условия (включително изтриване на профила на Клиента и преустановяване на достъпа му до заплатени от него услуги), Доставчикът не дължи връщане на платено от страна на Клиента Възнаграждение или части от него. Задържането на предплатеното от Клиента Възнаграждение служи за обезщетяване на претърпените реални и потенциални бъдещи вреди, причинени на Доставчика от съзнателните или несъзнателни действия на Клиента. Доставчикът запазва правото си да изисква от Клиента допълнително обезщетение за вреди, чийто размер надхвърля платеното от съответния Клиент Възнаграждение. Доставчикът запазва пълното право да определя размера на вредите, причинени от страна на Клиента.

(8) Според настоящите Общи Условия,  в случаите на измама при извършване на плащанията /ползване на чужда банкова карта или друг платежен инструмент/ от страна на Клиент или трето лице, при което е ощетен друг Клиент или трето лице,  Доставчикът не носи никаква отговорност за извършената измама, нито за последствията от нея за Клиента или трети лица. В тези случаи, Доставчикът не дължи връщане на получено Възнаграждение. След представянето от Клиента или трето лице на акт на компетентен орган, потвърждаващ измамата или злоупотребата, Доставчикът има право да изтрие профила на съответния Клиент, като не дължи под никаква форма обезщетение на потърпевш от измамата Клиент или трето лице.

Член 5 – Достъп без регистрация

(1) Всеки Клиент без регистрация има достъп до описанията на предлаганите Услуги и Книжни издания, Магазина, Блога, до избрани от Доставчика части от Съдържанието на Платформата и Мобилните приложения, Книжните издания, както и от други материали, по преценка на Доставчика /накратко “Достъп без регистрация“/.

(2) Доставчикът си запазва изключителното право да отменя, ограничава или променя Достъпа без регистрация, като съответните отмени, ограничения или промени влизат в сила от момента на тяхното осъществяване от Доставчика, без необходимост от предварително разгласяване или уведомяване, или каквото и да било съгласие от страна на Клиентите.

(3) Всички клаузи, описани в настоящите Общи Условия, са в сила и за Клиентите без регистрация, които ползват Достъпа без регистрация. Настоящите Общи Условия се смятат за приети от нерегистрирания Клиент, от момента на достъп до съдържание на Платформата, Мобилните Приложения, видео или аудио материал, първата страница от електронния формат на Книжните издания, или от момента на закупуването на Книжно издание без регистрация.

Член 6 – Непозволена употреба

(1) С изключение на предвидения в настоящите Общи Условия позволен Обхват на Употреба, Клиентът няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да предоставя достъп или средства за достъп (включително потребителски имена, E-Mail, пароли), да рекламира, да разпространява, да възпроизвежда, да преотстъпва или споделя, както и да използва по какъвто и да било друг начин /включително посредством превод, редакция и други/ Съдържанието на Платформата, Мобилните приложения, Софтуера, сайта на Доставчика или части от тях.

(2) Клиентът няма право да включва каквато и да е част от Книжните издания, предлагани от Доставчика, в свои Услуги, Продукти, включително Книжни издания, които той самият продава, отдава под наем, продава на лизинг, рекламира, или разпространява, със или без комерсиална цел, без изричното съгласие на Доставчика.

(3) Клиентът няма право да прави копие или копия, включително за архивни цели, на цялото или на части от съдържанието на Книжните издания, Платформата, Мобилните приложения, Софтуера или сайта на Доставчика.

Член 7 – Задължения и съгласие на Клиента

С приемането на настоящите Общи Условия Клиентът се задължава, респ. се съгласява да /че/:

(1) Клиентът се задължава да пази доброто име и авторитета на Доставчика, Платформата и на предоставяното от тях Съдържание, Софтуер, Книжни издания;

(2) Клиентът се съгласява да получава на посочения от него E-mail допълнителна информация по преценка на Доставчика.

(3) Клиентът се съгласява, че с цел осъществяване, усъвършенстване и подобряване на предоставяните Услуги, Софтуер, Книжни издания, Съдържание и всички други материали, включени в Платформата, Доставчикът има право да съхранява статистика за всеки регистриран и нерегистриран Клиент и неговото ползване на Платформата, Съдържанието, Софтуера, Услугите и Книжните издания относно:

 1. Абонаментните планове, покупките, начина на заплащане на Възнаграждението.
 2. Начина, продължителността и времето на ползване на Платформата, Съдържанието, Софтуера и Услугите, както и ефективността и резултатите от работата на Клиента в рамките на Платформата.
 3. Възникнали проблеми с ползването на Платформата, Съдържанието, Услугите и Книжните издания, контактите с Доставчика по тези поводи и резултатите от тях.
 4. Написаните от Клиента имейли, коментари, съобщения и друг вид информация, споделена от Клиента в рамките на Платформата и извън нея, които се отнасят до състоянието, функционирането и ефективността на Платформата, Съдържанието, Софтуера и Услугите, предлагани и осъществявани от Доставчика.

(4) С приемането на настоящите Общи Условия, Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да ползва съхраняваната от него информация, респ. част от нея, за следните цели: анализи на ефективността с изводи относно усъвършенстване на Съдържанието, Софтуера, Услугите и Книжните издания на Платформата, или начина на нейната работа; анализи на резултатите от предприети промени в Платформата, Съдържанието, Софтуера, Услугите и Книжните издания.

(5) Доставчикът категорично забранява на Клиентите да рекламират в рамките и свързано с името на Платформата, каквито и да е продукти, марки или географски означения, принадлежащи на Клиента или на трети лица.

(6) Ако Клиент е нарушил каквато и да е част от правилата по настоящите Общи Условия, Доставчикът има право да: изключи Клиента, извършил нарушението, от Платформата, да заличи регистрацията на съответния Клиент; едностранно и без предизвестие да прекрати настоящите Общи Условия. Преценката относно размера и тежестта на нарушенията, както и на съответната санкция, зависи изцяло от Доставчика. В тези случаи се прилага чл.4, ал.6.

Член 8 – Срок и Прекратяване

(1) Правата по тези Общи Условия влизат в сила от момента на приемането им. Правата, предоставени по силата на тези Общи Условия, се прекратяват в:

 1. момента, в който Клиентът сам преустанови използването на Платформата и нейните Софтуер, Съдържание и Услуги чрез заявка за изтриване на профила;
 2. момента, в който Доставчикът по своя преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата с нейното Съдържание, Услуги и Софтуер;
 3. момента, в който някоя от страните по Общите условия едностранно прекрати това съглашение. В този случай се прилагат и условията, предвидени в другите членове на настоящите Общи Условия.

(2) След прекратяването на действието на тези Общи Условия, Клиентът се задължава да прекрати достъпа и използването на Съдържанието на Платформата, Софтуера и Услугите, предоставяни от Доставчика, включително да деинсталира, премахне и унищожи целия Софтуер и всички цели или частични негови копия.

(3) Доставчикът не носи никаква отговорност към Клиента или трети лица, за преки или косвени вреди и причинени неудобства, независимо каква е причината за прекратяване на тези Общи Условия.

(4) При изключителни или форсмажорни обстоятелства, включващи, но не изчерпващи се с  разпореждане на компетентен орган на власт, или опасност Доставчикът да понесе вреди или загуби, свързани и причинени пряко или косвено от организирането и поддържането на Платформата и Софтуера, Доставчикът има право да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време. Доставчикът е длъжен само да обяви прекратяването на функционирането на Платформата и Софтуера на място и по начин, който Доставчикът намери за възможен и подходящ. В тези случаи Доставчикът не дължи компенсация на Клиентите.

(5) Клиенти, възползващи се и злоупотребяващи с технически дефекти или недостатъци в системата на Платформата или Софтуера, подлежат на незабавна санкция от Доставчика по начините, описани в настоящите Общи Условия и по еднолична преценка на Доставчика.

Член 9 – Ограничаване на отговорността и Отказ от отговорност

(1) Отказ от отговорност. Доставчикът предоставя Платформата, Софтуерът, Книжните издания и тяхното Съдържание “както са”, без изрични или косвени гаранции, че те ще задоволят всички изисквания и потребности на Клиента, или че те не съдържат дефекти или грешки, или че са устойчиви или защитени от грешки, или че техни несъответствия могат или ще бъдат отстранени, или че са или ще бъдат съвместими със системата или софтуера на Клиента, както и че ползването на Платформата, Софтуера и Услугите ще бъде без прекъсвания. Платформата, Софтуерът, Книжните издания и тяхното Съдържание не гарантират по никакъв начин пригоденост за определена цел, успеваемост на тестове и изпитвания, постигане на определени резултати или каквато и да било друга гаранция. Платформата, Софтуерът и  Книжните издания не са проектирани, произведени или предназначени за използване при условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, психични или емоционални щети, имуществени вреди или екологични щети. Клиентът поема пълната отговорност за последствията от всяка подобна употреба на Платформата, Съдържанието, Софтуера и Книжните издания, като тя е на негов собствен риск и за негова собствена сметка.

(2) Права на Клиента. Доставчикът ограничава своята отговорност, изцяло по своя преценка, до адекватни и разумни поправки, промени или преработки на Съдържанието на Платформата, Книжните издания или Софтуера. Доставчикът извършва споменатите по-горе поправки, промени и преработки в обхват, обем и срок по своя преценка. Клиентът няма право да предявява претенции или искове към Доставчика за заплащане на обезщетения или връщане на предплатени възнаграждения, произтичащи от належащи или осъществени по преценката на Доставчика промени, поправки и обработки.

(3) Доставчикът не носи отговорност при проблеми с  плащане на Възнаграждението, ако последните не са възникнали в системата на Платформата. Доставчикът ще оказва съдействие на Клиента с цел изясняване на проблема, но не е длъжен да осигурява каквато и да било компенсация, ако проблемът е извън неговата система.

(4) В случаи на нерегламентирани продажби на части от Съдържанието, Услугите или Книжните издания или на информация, служеща за достъп срещу паричен еквивалент, както и при измами, възникнали по този начин, Доставчикът по никакъв начин не участва в  спора и отношенията между Клиентите, замесени в злоупотребата, но си запазва правото да санкционира Клиенти, участващи в спора и нарушили настоящите Общи Условия, по начините, предвидени в тях. Доставчикът не поема каквато и да е отговорност при кражба на данни за достъп до потребителския акаунт, или когато самия Клиент доброволно ги е предоставил или е проявил небрежност при съхраняването им, както и за произтичащите от това последствия или санкции за Клиента. В случай, че Клиентът умишлено или по невнимание или незнание е въвел данните си за достъп в злонамерен вид софтуер, и в следствие на което са нарушени клаузи от настоящите Общи Условия, Доставчикът си запазва правото да ограничава достъпа на Клиента до Платформата и Софтуера, както и да прекратява едностранно полагаща се предплатена Услуга, без да дължи на Клиента каквито и да е компенсации.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Клиента в следните случаи:

 1. допълнителни разходи за доставяне на Услуги и Книжни издания по вина на Клиент, Партньор или друга страна;
 2. неосъществени или пропуснати ползи или продажби;
 3. неочаквани, неоправдани и невъзвръщаеми разходи;
 4. изгубени или неоправдани в достатъчен или очакван размер  инвестиции;
 5. възникнали допълнителни и неочаквани задължения, свързани с бизнес или лични отговорности;
 6. загуби на репутация, авторитет, клиенти и т.н.
 7. или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди или липси,, следствие от или във връзка с настоящите Общи Условия, или с използването на Платформата, Съдържанието, Софтуера или Книжните издания.

(6) С приемането на настоящите Общи Условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът не носи никаква отговорност в изброените в чл.8, ал.5 случаи, дори ако Доставчикът е бил уведомен за възможността от такива вреди, както и без значение кое лице или институция, по какъв начин и при какви обстоятелства е причинил съответната загуба, вреда или пропусната полза.

(7) Обсег на понесената отговорност. Ако в резултат от приложение на закон или друг подзаконов нормативен акт, Доставчикът бъде осъден да обезщети Клиента, посредством заплащане на сума или под друга форма, общата отговорност на Доставчика се ограничава до размера на заплатените от Клиента услуги или продукти. Ако предоставените продукти или услуги са безвъзмездни – отговорността се носи от Клиента.

(8) Прилагане на ограниченията на отговорността и на отказа от отговорност. Доставчикът и Клиентът като страни на това споразумение, се съгласяват, че настоящите Общи Условия съставляват основна част на сделката между страните и определят разпределянето на риска между двете страни.

Член 10 – Съгласие за Събиране, Използване, Обработка, Пренасяне, Съхранение на Лични Данни и Друга информация

(1) Клиентът се съгласява, че в следствие на използването на Платформата, Софтуера, Съдържанието, Сайта, или части от тях, включително и на безвъзмездно предоставяните такива, както и при предоставяне на продукти и услуги, Доставчикът има право да събира, използва, обработва, пренася и съхранява лични данни на Клиента или друга информация, получена директно от Клиента или в резултат на гореописаните действия.

(2) В особени случаи, засегнати в съответните закони и подзаконови нормативни актове и със специално изискване от държавни органи и длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, Доставчикът има право да разкрива пред упоменатите по-горе субекти събраните от него лични данни на Клиента.

(3) Доставчикът има право да използва събираната и съхраняваната от него информация, описана в т.6.1., с цел разработване на нови и подобряване на съществуващите продукти и услуги. Доставчикът може да използва събраната лична информация за изпращане на документи до Клиента с цел  запознаване с правни и регулаторни изисквания; предоставяне на подобрения и актуализации, или уведомяване за предстоящи или настъпили подобрения и актуализации на Софтуера, Съдържанието, Книжните издания или други продукти и услуги на Доставчика, както и за нови такива.

Член 11 – Закупуване на продукти от Доставчика

(1) Начини на доставка. Доставката на материални продукти, закупени от Клиента, се осъществява чрез куриерска услуга, избрана по преценка на Доставчика, и до адреса, посочен при подаване на поръчката. Задължително е попълването на две имена, актуален телефон и точен адрес за доставка.

(2) Срокове на доставка. Срокът за доставка на материални продукти е от 2 до 7 работни дни от датата на потвърждение на поръчката по E-mail. Срокът зависи от натовареността ни или от графика за доставки на куриерската фирма за съответното населено място. Доставчикът си запазва правото да забави доставката на поръчано Книжно издание повече от определеното време, в случай на временна липса на наличност. Вие ще бъдете своевременно информирани за забавянето на посочения от Вас телефон или E-mail. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставката поради некоректно подадена информация от потребителя, като име, адрес, телефон и др., както и при забавяне по вина на куриерската фирма. Доставчикът си запазва правото да променя срока на доставка, както и да отказва изпълнение на поръчки, за което Клиентът ще бъде уведомяван своевременно на посочения от него телефон или E-mail.

(3) Цена на доставката. Цената за доставка на стоките се изчислява на база съдържание на поръчката и адреса на доставка и се предоставя на Клиента и добавя към крайната цена преди финализиране на поръчката. В определени случаи цената на доставка е възможно да бъде включена в цената на крайния продукт, или да бъде безплатна.

(4) Начини на плащане. 

 1. Наложен платеж – заплаща се директно на куриера при доставката на стоката.
 2. Банков превод – Клиентът извършва банков превод на посочената по време на поръчката сума по банковата сметка на Доставчика. Продуктите и услугите се изпращат или предоставят на Клиента, след потвърждаване на получен превод по сметката на Доставчика (обикновено до 2 работни дни).
 3. Плащане с Банкова карта – Клиентът се пренасочва към системата на доставчик на платежни услуги. Продуктите и услугите се изпращат или предоставят на Клиента, след потвърждаване на успешно плащане от доставчика на платежни услуги.

(5) Информация относно упражняване правото на отказ от договора (рекламация) при дистанционни поръчки.

В случай на дистанционна покупка (онлайн поръчка), Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й, по смисъла на Закона за защита на потребителите, без обективна причина за рекламация. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка (защитно фолио в случаите, когато е изпратен с такова) и да не е разпечатван, да бъде без следи от употреба и без нарушен търговски вид, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Претенции за връщане на използвани продукти няма да бъдат уважени въз основа на чл. 57, ал. 5 от ЗЗП., Връщането на стоките, получени с доставка, е за сметка на потребителя чрез удобен за него начин (по чл. 55, ал. 2 от ЗЗП). Връщането трябва да стане в 14-дневен срок от решението за отказ от договора. Рискът от загуба или повреда на стоката по време на нейното транспортиране обратно до адреса на Доставчика се поема изцяло от Клиента и е единствено за негова сметка.

След получаване на върнатата стока от Доставчика и ако състоянието и отговаря на разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, възстановяването на заплатената сума ще се извърши в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на клиента.

За целта клиентът трябва да изпрати следните данни на имейл contact@hexstep.com:

 1. Номер на поръчка
 2. Имена на клиент на кирилица
 3. Телефон за връзка
 4. Номер на фактура, ако има издадена такава
 5. Лична банкова сметка – BIC/ IBAN.

Адрес за връщане на продукти: Хекстеп ЕООД, гр. Ветрен 4480, ул. „5-та“ 5, тел. за връзка +359898366770

Член 12 – Общи разпоредби

(1) Бъдещи актуализации. Доставчикът си запазва пълното право да променя, развива или изменя Платформата, Софтуера и Съдържанието, както и Книжните издания, без предварителното или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на Клиента.

(2) Доставчикът си запазва пълното право, и без съгласие или одобрение на Клиента, да въвежда допълнителни ограничения към предвидените от настоящите Общи Условия, когато тези ограничения са свързани с безопасното и коректно поддържане и ползване на Платформата и нейното Съдържание, и в случаите, когато липсата на подобни ограничения могат да доведат до нарушения на права на интелектуалната собственост на Доставчика, неговите Партньори или трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от Доставчика.

(3) Доставчикът си запазва пълното право, и без съгласие или одобрение на Клиента, да изменя размера на Възнаграждението. Промените в размера на Възнаграждението влизат в сила в деня на тяхното публикуване на страницата на Платформата в интернет. Промените не засягат придобити права преди момента на публикуването им в интернет.

(4) Промяна или прекратяване на използването. Доставчикът си запазва пълното право да променя, прекратява или да налага ограничения в използването на Платформата или Софтуера по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Клиента или трети лица, и без да носи отговорност към последните.

(5) Поддръжка. С подписването на настоящите Общи Условия Клиентът се съгласява, че в случай на установени софтуерни сривове, софтуерни актуализации, както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера, Доставчикът си запазва пълното право по еднолична своя преценка периодично да спира достъпа на Клиента до Платформата, Софтуера и Съдържанието, или по друг начин да преустановява за неопределен срок от време ползването на последните.

(6) Разпоредби за контрол на износа. Като приема и подписва настоящите Общи Условия, Клиентът изрично приема да не изнася, реекспортира, прехвърля или публикува Платформата, Софтуера и тяхното Съдържание, изцяло или отчасти, към трети страни, на трети лица.

(7) Данъци, такси и транспортни разходи. Всякакви данъци, такси, разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Платформата, Софтуера и Книжните издания, се заплащат от Клиента или са за негова сметка. Доставчикът не дължи заплащането на такива.

(8) Без косвено освобождаване от задължение. В случай, че някоя от страните не е изпълнила  определена разпоредба от настоящите Общи Условия, неизпълнението само по себе си от момента на извършване нататък, не отменя останалите задължения, произтичащи от съответната разпоредба, както и не отменя правото на страната да прилага съответната или които и да било други разпоредби, записани в настоящите Общи Условия и приети от Клиента с подписването им.

(9) Разделност. Доставчикът и Клиентът  се съгласяват, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия се окаже непълна, неприложима, нищожна, или недостатъчно ясно формулирана, на каквото и да било основание, тази разпоредба ще бъде ревизирана единствено до степента, необходима, за да се постигне пълнота, приложимост и яснота на текста.

(10) Прехвърляне на права. Клиентът няма право да предоставя подлиценз, да прехвърля свои права, или да делегира свои задължения по силата на настоящите Общи Условия, без предварително изрично писмено съгласие от страна на Доставчика. Всяко подобно действие без съгласие ще се счита за недействително. Настоящите Общи Условия са обвързващи за съответните лица, приемници на прехвърлени права или задължения.

(11) Действие на разпоредбите при прекратяване на Общите Условия. Разпоредбите на чл. 8, 9, 10 и 11 от настоящите Общи Условия ще останат в сила и след изтичането или прекратяването на Общите Условия.

(12) Приложимо право. Арбитраж.

Настоящите Общи Условия са съставени в съответствие със законите на Република България и се регулират от тях, без позоваване на конфликт на правни принципи.

Въпроси относно интелектуалната собственост се регулират от законодателството на Република България.

В случай на спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи Условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори между Доставчика и Клиента, и освен в случаите, когато в разпоредбата е изрично посочено друго,  спорът следва да бъде окончателно решен чрез арбитраж – Арбитражния съд към Българската търговско промишлена палата в гр. София съобразно с неговия Правилник – посредством арбитражен състав от трима арбитри.

Тези Общи Условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането, на която изрично се изключва.

(13) Цялост на Общите Условия. Настоящите Общи Условия представляват единствен и цялостен договор между Доставчика и Клиента по отношение на предмета, посочен по-горе. Те заменят всякакви предишни споразумения и уговорки между страните, отнасящи се до същия предмет. Всякакви допълнителни или различни условия, включени в поръчка или друг документ, не обвързват по никакъв начин Доставчика.

(14) Доставчика не притежава каквито и да е било права върху търговски марки, които са изключителна собственост на трети лица, споменати или използвани Платформата, Съдържанието, Софтуера и Книжните издания. Тяхното използване е единствено с илюстративна и образователна цел.